Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Szamotułach – rok założenia 1649

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Szamotułach zostało powołane na podstawie Aktu nadania przez Króla Jana Kazimierza w Warszawie z dnia 15.12.1649 roku.

kbs logo

Reaktywowanie Bractwa – Działania zmierzające do Reaktywowania Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach zostały podjęte w roku 1994 w czasie pierwszego nieformalnego zebrania odbytego w pomieszczeniach Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Łąkowej i w mieszkaniu Pana Bogdana Wróża. Następne spotkania i rozmowy osób zainteresowanych ruchem Kurkowych Bractw Strzeleckich doprowadziły na początku 1995 roku do powołania Komitetu Założycielskiego w składzie: Zenon Bilon, Bogdan Wróż, Marek Libera.
Paweł Mordal w dniu 2 kwietnia 1995 roku przygotował Projekt Statutu Bractwa, na podstawie którego w dniu 14 listopada 1995 roku Sąd Rejestrowy w Poznaniu wpisał Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Szamotułach do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000060776 Sygnatura PO.VIII NS-REJ.KRS/28280/11/35.
W dniu 2 kwietnia 1996 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie KBS, które wybrało pierwsze Władze Bractwa w składzie: Zenon Bilon – Starszy, Bogdan Wróż – Podstarszy, Marek Libera – Marszałek, Krzysztof Bilon – Pisarz, Ireneusz Chudy – Skarbnik, Marcin Just i Piotr Eiben – Komendanci.
Komisja Rewizyjna w składzie: Paweł Mordal – Przewodniczący, Robert Kołdyka i Leszek Kaniowski – Członkowie. W dniu 13 lipca 1996 roku w Tucholi na Posiedzeniu Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P. Bractwo z Szamotuł zostało przyjęte w skład Zjednoczenia KBS R.P.

 

Sztandar Bractwa – ufundowany przez Braci Romana Janiaka i Janusza Nowaka został poświęcony w czasie uroczystej Mszy świętej w Kolegiacie Szamotulskiej w dniu 7 września 1997 roku. Sztandar nawiązuje do Kura Brackiego oraz dat:

  • 1455 – nadanie praw miejskich dla Szamotuł przez króla Kazimierza Jagiellończyka i Herb Miasta
  • 1649 – powołanie Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach
  • 1995 – reaktywowanie Bractwa Kurkowego w Szamotułach
Sztandar Bractwa Sztandar Bractwa

Insygnia królewskie: W 1997 roku Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Szamotułach wzbogaciło się o dwa srebrne Królewskie łańcuchy. Fundatorami łańcucha Króla Zielonoświątkowego byli Bracia Krzysztof i Zenon Bilonowie a łańcucha Króla Żniwnego Brat Alfred Wojciechowski.

Łańcuch Królewski Bractwa Łańcuch Króla żniwnego

Królowie – Pierwszymi Królami w powojennej historii Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach zostali: Brat Paweł Mordal Królem Zielonoświątkowym i Brat Henryk Tabaczewski Królem Żniwnym. Aktualnie panującym Królem Zielonoświątkowym jest Brat Robert Piechota a Królem Żniwnym jest Brat Waldemar Jankowski.

Siedziba – Pomimo reaktywowania Bractwa w roku 1995 nie posiadało ono siedziby do roku 2002. Bracia Kurkowi zbierali się na spotkaniach w domu prywatnym Brata Zenona Bilona, w biurowcu Firmy Biochem, w Cukierni Brata Dariusza Nowaczyńskiego, w Firmie Czwórka w Gaju Małym, w Firmie Eldrut w Piaskowie. Od roku 2002 do 2007 po wydzierżawieniu od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach, w lokalu na Rynku pod numerem 35. Od dnia 24.02.2007 roku w Klasztorze przy ulicy Franciszkańskiej 3. Od 2016 roku siedziba Bractwa i Okręgu szamotulskiego będzie w pomieszczeniach „Bażanciarni” na terenie Muzeum Zamek Górków.

Strzelnica – Reaktywowane Bractwo Kurkowe odbyło pierwsze strzelanie w Hali Widowiskowej w Szamotułach w roku 1996. Od roku 1996 strzelania odbywały się na Strzelnicy w Piotrkówkach – Mutowie. Teren jest własnością Lasów Państwowych Nadleśnictwa Oborniki. W dniu 21 listopada 1995 roku zawiązał się Społeczny Komitet do spraw remontu i eksploatacji strzelnicy, który postanowił o wyremontowaniu i wybudowaniu stanowisk strzeleckich. W dniu 15.08.2001 roku strzelnica uzyskała Certyfikat od Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły dopuszczający strzelnicę do użytkowania, który oficjalnie został przekazany Bractwu w dniu 19.08.2001 roku przez Burmistrza Romana Handschuha na strzelaniu z Okazji Dnia Wojska Polskiego. Obecnie strzelnica jest we władaniu Klubu Strzeleckiego Tarcza w Szamotułach a Bractwo przeprowadza strzelania statutowe na Strzelnicy za zgodą Zarządu Klubu Tarcza.

Kapelan Bractwa – W dniu 11 października 2004 roku Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki przychylając się prośbie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach mianował Księdza Kanonika Andrzeja Grabarskiego Kapelanem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach.

Uroczystości – w dniu 7 września 1997 roku Uroczystość poświęcenia Sztandaru Bractwa , II Zjazd pokongresowy Zjednoczenia KBS R.P. odbył się w Szamotułach w dniach 8 i 9 maja 1999 roku był połączony z 350 leciem Powołania Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach. W dniu 4 września 2005 roku Bractwo zorganizowało uroczystość 10 lecia reaktywowania Bractwa oraz 356 rocznicę powołania Bractwa w Szamotułach połączoną z Rocznicą 75 lecia powołania Okręgu Szamotulskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P.. W dniu 6.09.2009 roku Bractwo zorganizowało Uroczystości 360 lecia powołania Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach przez Króla Jana Kazimierza w 1649 roku. W dniu 14.06.2015 roku w Szamotułach odbyła się Uroczystość 20 lecia reaktywowania KBS Szamotuły i 85 lecia powstania Okręgu Szamotulskiego powiązana z Dniami Europy w Szamotułach.

Współpraca w Europie – Bractwo z Szamotuł nawiązało od 2002 roku kontakty partnerskie z Bractwami strzeleckimi w Bruneck Włochy, Gross Gearu Niemcy, Brignoles Francja i Tielt Belgia uczestnicząc w uroczystościach w Szamotułach i miastach partnerskich w Europie.

Władze Bractwa – W dniu 29.01.2008 roku na Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym została wybrana obecna Rada Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach w składzie: Starszy – Brat Józef Poradzisz, Podstarszy – Brat Marcin Just, Marszałek – Brat Przemysław Nowak, Skarbnik – Brat Roman Janiak, Pisarz – Brat Robert Piechota, Komendanci – Brat Henryk Węckowski i Mateusz Michalak. Przewodniczący Komisji rewizyjnej Brat Jerzy Just , Sądu Honorowego Brat Michał Kowalski.

Skład Bractwa – Araszkiewicz Agata, Drzazga Andrzej, Grabański Andrzej, Janiak Roman, Jankowska Beata, Jankowski Waldemar, Just Jerzy, Just Marcin, Kaczmarek Adam, Kowalski Michał, Kromolicka-Rajewska Magdalena, Michalak Mateusz, Neffermann Rafał, Nowak Przemysław, Piechota Anna, Piechota Robert, Poradzisz Józef, Rajewski Jacek, Węckowski Henryk, Woźniak Tomasz.

Starszy Bractwa Brat Józef Poradzisz