Uroczystość 20-lecia Reaktywowania KBS Szamotuły i 85 lecia Powstania Okręgu SzamotulskiegoW dniu 14.06.2015 roku w Szamotułach odbyła się Uroczystość 20 lecia reaktywowania KBS Szamotuły i 85 lecia powstania Okręgu Szamotulskiego powiązana z Dniami Europy w Szamotułach.
Po powitaniu  gości, sióstr i braci kurkowych z pocztami sztandarowymi na dziedzińcu Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach Orszak pocztów sztandarowych, Sióstr i Braci kurkowych i zaproszonych Gości poprowadził  Marszałek Okręgu Brat Edwin Krzyżagórski do Bazyliki Mniejszej w Szamotułach przy akompaniamencie orkiestry z Tielt .

W Bazylice Mniejszej  pod przewodnictwem Księdza Kanonika Mariusza Marciniaka odbyła się uroczysta Msza Święta, po Mszy świętej Orszak przemaszerował na Rynek w Szamotułach gdzie odbyły się oficjalne uroczystości.
Po odśpiewaniu przez zebranych Hymnu Bractwa głos zabrał Starszy Bractwa z Szamotuł Brat Józef Poradzisz witając poczty sztandarowe, Króli zielonoświątkowych Bractw okręgu Szamotulskiego, wszystkie Delegacje Miast zaprzyjaźnionych z Szamotułami:  Brignoles Francja, Bruneck Włochy, Gross Gerau Niemcy, Tielt Belgia, Prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Adama Gołembowskiego, Króla Zielonoświątkowego Okręgu Szamotulskiego Brata Krzysztofa Cieślika, Starostę Powiatu Szamotulskiego Józefa Kwaśniewicza, Starostę Powiatu Międzychodzkiego Juliana Mazurka,  Burmistrza Szamotuł Włodzimierza Kaczmarka, Władze samorządowe i Radnych Powiatu Szamotulskiego, Miasta i Gminy Szamotuły, Międzychodu, Dusznik, Pniew, Sierakowa, Tarnowa Podgórnego, Wronek, Księży Kanoników  Andrzeja Grabańskiego i Mariusza Marciniaka, Siostry i Braci kurkowych Gross Gerau, Tielt i Polski oraz bardzo ciepło wszystkich przybyłych gości i mieszkańców ziemi szamotulskiej
 stwierdził, że dzień dzisiejszy dla Bractw Kurkowych ziemi szamotulskiej i wielopolski jest wyjątkowym z uwagi na wspólne obchodzone  jubileusze uroczystości  85 lecia powstania Okręgu Szamotulskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej i 20 lecia reaktywowania Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach.

Przemówienie Prezesa Okręgu Szamotulskiego Brata Lecha Orlika:
Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie, tym mottem wypisanym na sztandarach Brackich chcę powitać serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość.  Pragnę przybliżyć państwu krótki rys historyczny  naszej organizacji.
Bractwa kurkowe w Polsce zaczęły powstawać w 13 wieku. Pierwsze wzmianki o Bractwach odnotowują miasta, które zostały zlokalizowane na prawie magdeburskim. Są to Poznań i Kraków. Ich powstanie  miało na celu obronę miast przed najeźdźcami. Rycerze walczyli w polu a bracia bronili murów miejskich.
Od tego czasu ruch bracki rozwija się  na terenie całej Rzeczypospolitej do   XVIII wieku. Czas zaborów zmienił sytuację. Rosja Carska na terenie swojego zaboru całkowicie zakazała działalności bractw kurkowych. W pozostałych zaborach mogły działać ale zaborcy próbowali ingerować w sprawy wewnątrzorganizacyjne.  Bractwa nie miały żadnej struktury  poza swoją miejscowością.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Bracia z Poznania podjęli próbę zbudowania struktury ogólnokrajowej.
I tak I Zjazd  Delegatów Bractw Strzeleckich Zachodnich Ziem Polskich   odbył się 7.08.1922r. w Poznaniu . Reprezentował on 7300 członków. Na zjeździe tym przyjęto projekt  statutu . Organizacja przyjęła nazwę Zjednoczenia Bractw Strzeleckich. Prezesem Zarządu obrano dr Głowackiego z Poznania.
Na drugim Zjeździe i zarazem  I Kongresie, który odbył się też   w Poznaniu w dniach od  30.08. – 4.09.1924 r nastąpiło przystąpienie Pomorskiego Związku Bractw Strzeleckich do Zjednoczenia. W Zjedzie  uczestniczyło 800 delegatów z Wielkopolski, Pomorza i Górnego Śląska. W związku ze znacznym wzrostem liczby bractw Zjazd utworzył cztery okręgi: Poznański, Pomorski, Bydgoski i Śląski.
Odbywający się w 1929 roku w Poznaniu VII Zjazd Delegatów połączony  został z III Kongresem Zjednoczenia. Rozpoczął się 23 czerwca i uświetnił otwartą w tym czasie Powszechną Wystawę Krajową. Z ważnych wydarzeń należy odnotować  utworzenie  Rady Honorowej Zjednoczenia, która miała być instancją odwoławczą od wyroków sądów honorowych bractw oraz rozstrzygać wszelkie spory między bractwami i okręgami. Przyjęto także tekst nowego „Marszu strzeleckiego”.

Na VIII Zjeździe Delegatów  w Inowrocławiu, który odbył się 23 marca 1930 roku, nastąpiła ostateczna reorganizacja Okręgu Poznańskiego. Utworzono samodzielne Okręgi: Poznański, Leszczyński, Szamotulski i Ostrowski.
Dzisiejszy jubileusz 85 lecia bierze swój początek właśnie od w/w zjazdu w Inowrocławiu. W tym czasie do Okręgu Szamotulskiego należały  Bractwa z: Czarnkowa, Grobii, Lwówka, Międzychodu, Obrzycka, Otorowa, Pniew, Sierakowa, Skrzetuska,  Szamotuł, Szczepankowa, Ryczywołu, Wielenia i Wronek.
Był to największy rozkwit  ruchu brackiego. Bractwa powstawały nie tylko w małych miasteczkach ale i w dużych wsiach. Był to wyraz wielkiej radości z uzyskanej niepodległości. Członkowie rekrutowali się najczęściej z rzemieślników. Prowadzili szeroko pojęte działania kulturalne . Z okazji każdego strzelania, a był to obowiązek statutowy odbywały się różnego rodzaju imprezy dla rodzin i miejscowej ludności.
Wybuch II wojny świtowej w brutalny sposób przerwał wszelkie działania brackie. Po jej zakończeniu nowa władza też nie była przychylna działalności brackiej.
Dopiero w latach 90 XX wieku nastąpił ponowny rozkwit działalności Bractw Kurkowych.
 Na  Kongresie  w Poznaniu 8.11.1991r reaktywowano Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP z siedzibą w Poznaniu. Zjednoczenie powołało do życia Okręgi, których jest obecnie 10,między innymi Okręg Szamotulski.
Zjednoczenie przystąpiło też do Europejskie Organizacji Strzelców Historycznych, która skupia bractwa z całej Europy.
 W  skład naszego Okręgu Szamotulskiego wchodzi 6 bractw z siedzibami w Grzebienisku, Pniewach, Tarnowie Podgórnym, Sierakowie, Szamotułach i Wronkach.
Bractwa w  Pniewach, Szamotułach, Sierakowie i Wronkach powstały już w XVII wieku i działały nieprzerwanie do 1939 r. Ich działalność została reaktywowana po 1995 roku .
Obecnie nasza działalność skupia się   na pielęgnowaniu starych tradycji, kształtowaniu postawy patriotycznej.
   Jedną z najstarszych i najważniejszych tradycji  jest strzelanie o godność Króla Zielonoświątkowego. Zdobycie tego tytułu w Bractwie zobowiązuje i jest najwyższym zaszczytem.
W dniu dzisiejszym na Rynku w Szamotułach będziemy świadkami intronizacji naszych Królów Zielonoświątkowych.  Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie, a zarazem zaszczyt, że razem z Państwem możemy dokonać intronizacji Królów w czasie tak ważnych wydarzeń dla miasta Szamotuł i okolicy.
Dziękuję za wysłuchanie mojego wystąpienia.     

Lech Orlik
 Prezes Okręgu Szamotulskiego ZKBS

Przemówienie Starszego KBS Szamotuły na Rynku w Szamotułach w dniu 14.06.2105 roku
Panujący nam Królowie Kurkowi Bractw tu przybyłych, dostojni goście, szanowni sympatycy bractw kurkowych, siostry i bracia!
Rynek w Szamotułach  nie po raz pierwszy jest świadkiem historycznego wydarzenia, ale po raz pierwszy gości Wszystkich Królów Okręgu Szamotulskiego i Bractwa zrzeszonych w Okręgu Szamotulskim.
Dzisiaj spotykają się siostry i bracia kurkowi oraz sympatycy ruchu bractw kurkowych, by uczcić 20 lecie reaktywowania i 366 lecie powołania Bractwa strzeleckiego w Szamotułach.
Warto przypomnieć, że historia zorganizowanego ruchu strzeleckiego sięga czasów średniowiecza.
Wówczas to bowiem mieszczanie w trosce o bezpieczeństwo swoich siedzib poczęli organizować się w bractwa strzeleckie.
Ich celem było stałe doskonalenie umiejętności posługiwania się bronią a w razie potrzeby obrona przed wrogiem.
 I tak też stało się w Szamotułach gdy Kasztelan na Lipie Stanisław Franciszek Kostka, pod ówczesny właściciel majoratu i miasta Szamotuł, założył Bractwo Strzeleckie w roku 1649. Dokument fundacyjny zatwierdził w dniu 15-go grudnia 1649 r. Król Jan Kazimierz w Zamku warszawskim.
 

Szanowni Państwo
Powstałe na zasadzie otrzymanych przywilejów zrzeszenie obywateli miasta Szamotuł nosiło nazwę „Bractwo Strzeleckie w Szamotułach z roku 1649”
Idee patriotyczne przyświecały bractwom także w czasach późniejszych, gdy znikła już potrzeba obrony murów miejskich. Pełen rozkwit idei bractw strzeleckich nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości lecz Ich działalność przerwana została jednak brutalnie wybuchem II wojny światowej.
Po II wojnie światowej Bractwa Kurkowe które rozpoczęły działalność na mocy Dekretu  Wojewody Poznańskiego z roku 1949 roku zostały rozwiązane.  
 
Przemiany ustrojowe jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku pozwoliły jednak na wskrzeszenie wielowiekowej patriotycznej tradycji kurkowych bractw strzeleckich również w Szamotułach.
Działania zmierzające do reaktywowania Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach w nawiązaniu do tradycji lat międzywojennych zostały podjęte w roku 1995 przez Braci Zenona Bilona, Marka Liberę, Bogdana Wróza, Pawła Mordala i  doprowadziły one, do zarejestrowania w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu w dniu 14 listopada 1995 roku Stowarzyszenia pod nazwą Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Szamotułach.
Pierwszym królem zielonoświątkowym w powojennej historii Bractwa został Brat Paweł Mordal. Obecnie panującym Królem Zieloświątkowym jest Brat Robert Piechota.
Siedziba Bractwa i Okręgu od roku 2007 mieści się w wyremontowanych przez braci pomieszczeniach Klasztoru przy ulicy Floriańskiej 3.
Bractwo aktualnie zrzesza 18 Sióstr i Braci, którzy aktywnie uczestniczą w ruchu brackim jak również w uroczystościach Państwowych, kościelnych i lokalnych.
Dużą wagę przywiązujemy do współpracy z Młodzieżą, szkołami podstawowymi, Domami Dziecka – chciałbym poinformować w tym miejscu,  że w ciągu ostatnich 6 lat działalności Bractwa w Szamotułach ponad 3000 młodzieży na różnych strzelaniach organizowanych przez Bractwo na terenie Szamotuł i Gminy Szamotuły miało styczność z Ideałami Bractwa BÓG, HONOR, OJCZYZNA oraz ĆWICZ OKO I DŁONIE W OJCZYZNY OBRONIE.
 Współpracujemy również z Klubem strzeleckim PSG w Gross Gerau i Tielt Belgia których  przedstawicieli mamy dzisiaj wśród nas.
Szanowni zebrani
Przeżywamy dzisiaj moment szczególnie ważny dla ruchu Kurkowych Bractwa Strzeleckich w Szamotułach, moment w którym możemy wspólnie obchodzić uroczystość 20 lecia Reaktywowania Bractwa i
uroczystość 366 lecia powołania Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach ale i możliwość kontynuowania patriotycznego ruchu kurkowych bractw strzeleckich –  dla którego Hasło  „Bóg – Honor – Ojczyzna” z naszych sztandarów to słowa tak ważne jak Matka –  Rodzina – Polska.
 
Dostojni goście, szanowni zebrani, Siostry i Bracia.
Po tak uroczystych chwilach nadszedł czas by w szlachetnej rywalizacji udowodnić kto ma najcelniejsze oko, na strzelnicy w Mutowie, gdzie serdecznie wszystkich zapraszam życząc udanej zabawy.
Dziękuję za uwagę.

Następnie odbyła się Intronizacja Królów Kurkowych – przekazanie łańcuchów królewskich przez Starszego lub Prezesa Okręgu i Bractwa od ustępującego Króla z 2014 roku dla Króla na  rok 2015:
 
Okręgu szamotulskiego – Brata Cieślika Krzysztofa  i ustępującego Króla Brata Macieja Galicę
Bractwa Grzebienisko – Brata Wojciecha Pemperę i ustępującego Króla Siostrę Zofię Paul
Bractwa Pniewy – Brata Andrzeja Papisa i ustępującego Króla Brata Michała Chojarę
Bractwa Sieraków – Brata Macieja Kaczmarka i ustępującego Króla Brata Grzegorza Jaskułę
Bractwa Szamotuły – Brata Roberta Piechotę i ustępującego Króla Brata Marcina Justa
Bractwa Tarnowo Podgórne – Siostrę Halinę Dudkiewicz i ustępującego Króla Brata Tadeusza Siłacza
Bractwa Wronki – Brata Bronisława Dembskiego i ustępującego Króla Brata Stanisława Spychałę
Aktu intronizacji dokonali:  Prezesa Zjednoczenia Brat Adam Gołembowski i Prezes Okręgu Szamotulskiego Brat Lech Orlik, Prezes Bractwa  w Grzebienisku Brat Bogdan Buda, Podstarszy Bractwa w Pniewach Brat Lechosław Hoły, Prezes Bractwa Sierakowa Brat Lech Orlik, Marszałek Bractwa w Szamotułach Brat Przemysław Nowak,  Prezes Bractwa w Tarnowie Podgórnym Brat Stanisław Bączyk oraz Prezes Bractwa Wronki Brat Paweł Kmieciak.

Dokument Nadania
Dostojne Siostry i Bracia Kurkowi Bractw Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej
Mili Goście zgromadzeni na Rynku w Szamotułach
Mam wielki zaszczyt ogłosić wszem i wobec, że po przeprowadzeniu przewidzianych regulaminem zawodów strzeleckich w Okręgu Szamotulskim i Bractwach w Okręgu Szamotulskiego zaszczytne tytuły Króli Kurkowych zielonoświątkowych Anno Domini 2015 roku wystrzelali :
Okręg Szamotulski – Brat Krzysztof Cieślik
Bractwo Grzebienisko –  Brat Wojciech Pempera
Bractwo Pniewy – Brat Andrzej Papis
Bractwo Sieraków – Brat Maciej Kaczmarek
Bractwo Szamotuły – Brat Robert Piechota
Bractwo Tarnowo Podgórne – Siostra Halina Dutkiewicz
Bractwo Wronki -Brat Bronisław Dembski
To wszystko do publicznej wiadomości podajemy
A nich zaszczytem Sióstr i Braci oddawani
By na honor godnie na siebie nosili
Dobry przykład dawali i rej wodzili
Wzorem czystych serc i rycerskiego życia.
Na wieczną rzecz pamiątkę
w Szamotułach
Dnia 14 miesiąca czerwca, roku pańskiego 2015
 

Straszy Bractwa z Szamotuł pogratulował wszystkim Królom Kurkowym, którzy będą mieć zaszczyt i możliwość strzelania o tytuł króla europejskiego  w czasie Zjazdu Europejskich Bractw Kurkowych w Peine  Niemcy w miesiącu sierpniu – życzę takiego celnego oka jak w czasie zdobywania tytułów Króli kurkowych.  

Prezes Okręgu Szamotulskiego Brat Lech Orlik zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu szamotulskiego wręczył Medale pamiątkowe 85 lecia powstania Okręgu Szamotulskiego następującym osobom:

1. Brat Adam Gołembowski –  Prezes Zjednoczenia KBS RP
2.  Brat Krzysztof Cieślik –  Król Zielonoświątkowy Okręgu
3.   Pan Józef Kwaśniewicz  – Starosta Powiatu Szamotulskiego,
4.   Pan Julian Mazurek – Starosta Powiatu Międzychodzkiego
5.  Pan Włodzimierz Kaczmarek Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuł
6.   Pan Mirosław Wieczór Burmistrz Wronek,
7.   Pan Jarosław Przewoźny  Burmistrz Pniew
8.   Pan Witold Maciołek Burmistrz Sierakowa
9.   Pan Tadeusz Czajka Wójt Tarnowa Podgórnego
10.  Pan Roman Boguś  Wójt Dusznik
11.  Ksiądz Kanonik Andrzej Grabański
12.   Ksiądz Kanonik Mariusz Marciniak
13.   Brat Przemysław Pomian V-ce Prezes Okręgu
14.   Brat Zdzisław Paralusz   Sekretarz Okręgu
15.   Brata Przemysław Nowak Skarbnik Okręgu
16.   Brat Marian Herman Strzelmistrz Okręgu
17.   Brat Edwin Krzyżagórski Marszałek Okręgu
18.   Brat Marian Majkowski Chorąży Okręgu
19.   Brat Bogdan Buda – Prezes Bractwa
20.   Brat Stanisław Bączyk – Prezes Bractwa
21.   Brat Michał Chojara – Prezes Bractwa
22.  Brat Paweł Kmieciak – Prezes Bractwa
23.   Brat Józef Poradzisz – Starszy Bractwa
24.   Siostra Magdalena Mazantowicz
25.   Brat Leszek Jeżak
26.   Brat Jan Ozorkiewicz
27.   Brat Lech Orlik Prezes Okręgu

Za działalność w Kurkowym Bractwie w Szamotułach na wniosek Rady Bractwa Kapituła Orderu Zjednoczenia przyznała odznaczenia dla:
Brata Marcina Justa – Krzyż Komandorski
Brata Andrzeja Grabańskiego – Krzyż Oficerski
Brata Roberta Piechotę – Krzyż Oficerski
Brata Henryka Węckowskiego – Krzyż Oficerski
Brata Michała Kowalskiego – Krzyż Rycerski
Brata Mateusza Michalaka – Krzyż Rycerski
 
Odznaczenia wręczyli Prezes Zjednoczenia Brat Adam Gołemowski i Prezes Okręgu Szamotulskiego Brat Lech Orlik.

Na zakończenie Starszy Bractwa stwierdził, że Brackie uroczystości rocznicowe zbiegły się z Dniami Europy i dały wszystkim przybyłym z Miast zaprzyjaźnionych z Szamotułami  z oraz wszystkim Polakom obecnym tutaj na Rynku w Szamotułach a potem na strzelnicy – lekcję patriotyzmu, kontynuacji kultywowania tradycji brackich, zacieśnienia współpracy pomiędzy naszymi stowarzyszeniami, miastami, państwami.
Jestem przekonany, że spotkania takie dają Nam wszystkim przyjaźń, spokój i poczucie bezpieczeństwa wiedząc, że żyjemy w jednej bezpiecznej Europie w jednej rodzinie.
Po uroczystości oficjalnej na Rynku w Szamotułach, dalsze uroczystości odbyły się na strzelnicy w Mutowie gdzie Prezesi Zjednoczenia i Okręgu Szamotulskiego wręczyli
Odznaczenia  dla Sióstr i Braci.
Odznaczenia Zjednoczenia dla Braci z Wronek.
Medale pamiątkowe  85 lecia Powstania Okręgu Szamotulskiego
Grzebienisko – Józef Dudzik, Marian Konieczny, Jerzy Paul, Bolesław Ratajczak, Janusz Strzałkowski , Wojciech Pempera
Pniewy – Piotr Sawczyn, Jerzy Szubczyński, Andrzej Kurzawski , Jerzy Nowicki, Roman Judek
Tarnowo Podgórne – Marek Czajka, Andrzej Pawlicki, Stanisław Leitgeber, Waldemar Kubiak, Józef Kubiak, Zbigniew Kubiak, Halina Dutkiewicz
Sieraków – Ryszard Jaskuła, Grzegorz Jaskuła, Józef Kubanek, Maciej Kaczmarek, Czesław Kucharski
Szamotuły – Jerzy Just; Roman Janiak; Henryk Węckowski
Wronki – Piotr Hoffmann, Bronisław Dembski, Andrzej Jądrzyk, Stanisław Spychała, Leszek Bartol
Następnie Bractwa złożyły życzenia dla Okręgu i Bractwa z Szamotuł z okazji wspólnej uroczystości.

Po uroczystości oficjalnej odbyło się strzelanie dla Delegacji zagranicznych i otwarte strzelanie dla wszystkich uczestników uroczystości.

Zwycięzcy:
Tarcza Jubileuszowa 85 lecia powstania Okręgu Szamotulskiego:
1 miejsce – Brat Grzegorz Jaskuła KBS Sieraków,
2 miejsce – Brat Krzysztof Plenzer KBS Grzebienisko,
3 miejsce – Brat Rafał Neldner KBS Grzebienisko,
Tarcza Jubileuszowa 20 lecia reaktywacji KBS Szamotuły:
1 miejsce – Brat Dariusz Lewandowski KBS Świętokrzyskie,
2 miejsce – Brat Marian Herman KBS Sieraków,
3 miejsce – Brat Grzegorz Jaskuła KBS Sieraków,
Tarcza Starosty Powiatu Szamotulskiego:
1 miejsce – Brat Rafał Neldner KBS Grzebienisko,
2 miejsce – Brat Kucharski Czesław KBS Sieraków,
3 miejsce – Brat Jerzy Pawlak BK Wronki,
Tarcza Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły.
1 miejsce – Brat Jerzy Pawlak BK Wronki,
2 miejsce – Brat Jerzy Domagała KBS Poznań,
3 miejsce – Brat Michał Kowalski KBS Szamotuły,
Tarcza Publiczności.
1 miejsce – Brat Michał Kowalski KBS Szamotuły,
2 miejsce – Brat Grzegorz Jaskuła KBS Sieraków,
3 miejsce – Siostra Watteny Trees – Tielt Belgia,
Kur:
1 miejsce – Siostra Watteny Trees – Tielt Belgia,
2 miejsce – Brat Van Papeghem Jelle – Tielt Belgia,
3 miejsce – Brat De Volder Joseph – Tielt Belgia,
Po ogłoszeniu wyników strzelań, wręczenie nagród odbyła się biesiada bracka przy ognisku.
W uroczystości uczestniczyły Siostry i Bracia Kurkowi ze Sztandarami z Bractw:
Grzbienisko, Pniewy, Sieraków, Tarnowo Podgórne, Poznań Grodu Przemysława, Poznań 1253, Zbąszynek, Świętokrzyskiego, Szamotuły,

Uroczystość 20-lecia Reaktywowania KBS Szamotuły i 85 lecia Powstania Okręgu Szamotulskiego Uroczystość 20-lecia Reaktywowania KBS Szamotuły i 85 lecia Powstania Okręgu Szamotulskiego Uroczystość 20-lecia Reaktywowania KBS Szamotuły i 85 lecia Powstania Okręgu Szamotulskiego Uroczystość 20-lecia Reaktywowania KBS Szamotuły i 85 lecia Powstania Okręgu Szamotulskiego Uroczystość 20-lecia Reaktywowania KBS Szamotuły i 85 lecia Powstania Okręgu Szamotulskiego
Uroczystość 20-lecia Reaktywowania KBS Szamotuły i 85 lecia Powstania Okręgu Szamotulskiego